Algemene Voorwaarden webwinkel Appiehein.com 

 

1. Algemeen

1.1 Onder Appiehein.com wordt in deze algemene voorwaarden en op de website www.appiehein.com (de "Website") verstaan de besloten vennootschap, Bouwkamp BV Webshops, statutair gevestigd en kantoorhoudend te Dronten, Holland

1.2 Bouwkamp BV Webshops is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het volgende nummer: 69947295 Het BTW-nummer is: NL858076184B01

 

2. Toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Bouwkamp BV Webshops als leverancier enerzijds en de koper anderzijds ten aanzien van producten zoals door Appiehein.com middels de Website te koop aangeboden (de "Producten").

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van de koper wordt door Appiehein.com uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Mocht enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig zijn, vernietigd worden of onafdwingbaar zijn, dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst niet aan.

 

3. Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van Appiehien.com zijn vrijblijvend en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de Producten zoals op het moment van bestellen op de Website worden getoond.

3.2 Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.

4. Overeenkomst en facturering

4.1 De overeenkomst tussen Appiehein.com en de koper komt tot stand op het moment dat de koper de stappen van de bestelprocedure op de Website volledig heeft doorlopen en koper derhalve alle verplicht in te vullen gegevens aan Appiehein.com heeft verzonden.

4.2 Na ontvangst van het volledig ingevulde digitale bestelformulier door Appiehein.com is de overeenkomst tussen Appiehein.com en de koper onherroepelijk en kan deze niet meer door de koper worden ontbonden. Niettegenstaande het voorgaande behoudt Appiehein.com zich het recht voor om de overeenkomst met de koper binnen 24 uur na de totstandkoming zonder verplichting tot betaling van enige schadevergoeding te ontbinden.

4.3 Na totstandkoming van de overeenkomst zal Appiehein.com binnen 24 uur een factuur opmaken en per e-mail aan de koper zenden. Apiehein.com zal geen papieren factuur per post zenden, hetgeen door de koper uitdrukkelijk wordt aanvaard.

 

5. Prijzen

5.1 Appiehein.com kan niet aansprakelijk worden gehouden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten van Producten zoals vertoond en vermeld op de Website.

5.2 De prijzen van de Producten zoals vermeld op de Website zijn inclusief BTW, emballage en verpakkingsbelasting.

 

6. Afzetgebied

6.1 Appiehein.com levert bestelde producten binnen Europa en naar bijna alle andere landen in de wereld (zie landen lijst). 

7. Verzendkosten

7.1 De prijzen van de Producten zoals vermeld op de Website zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden apart op de factuur vermeld.

7.2 Het minimale orderbedrag bedraagt 25 Euro.

 

8. Levering en levertijd

8.1 Appiehein.com verkoopt haar producten aan zowel consumenten als ondernemingen.

8.2 Bestellingen worden zo spoedig als mogelijk geleverd met een maximum van 10 werkdagen.

8.3 Voor elke bestelling geldt 2 tot 4 dagen verwerkingstijd. De verzendtijd is een indicatie, geen garantie! Pakketten kunnen een onverwachte vertraging oplopen. Hier hebben wij geen controle over.

8.4 De levertermijn is indicatief en kan niet 100% gegarandeerd worden. Bouwkamp BV Webshops kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan door het overschrijden van de bij punt 8.2 aangegeven levertermijn.

8.5 De door de koper bestelde Producten worden door een externe transporteur op het door de koper opgegeven afleveradres afgeleverd. Indien er bij levering niemand aanwezig is om de Producten in ontvangst te nemen zal de transporteur de bestelling eenmalig kosteloos op een later tijdstip nogmaals aanbieden en/of contact opnemen met koper om een nieuwe afspraak te maken ten aanzien van de levering. Indien bij de tweede levering wederom niemand aanwezig is om de Producten in ontvangst te nemen zal Appiehein.com voor de derde (en volgende) levering nogmaals bezorgkosten in rekening brengen.

 

9. Betalingsmethoden

Op de website van Appiehein.com kan op de volgende 3 manieren betaald worden:

- Betaling via Pay Pal

Betaal door gebruik te maken van uw Pay Pal account.

 

- Betaling via het Nederlandse internet betalingssysteem iDEAL

Met het iDEAL betalingssysteem kan alleen betaald worden wanneer een klant beschikt over een bankrekening bij een Nederlandse bank. Klanten die een rekening hebben bij één van de volgende banken kunnen met het iDEAL systeem betalen : ABN AMRO Bank, ING, Rabobank, SNS Bank, Triodos Bank, ASN bank, Regio bank, KNAB, Bunq en de van Lanschot Bankiers Bank.

 

- Bankoverschrijving

Wanneer d.m.v. bankoverschrijving betaald wordt ontvangt u na het bevestigen van de bestelling een email met daarin de bankgegevens van Appie Hein waarnaar u het totale orderbedrag dient over te maken.

Indien het orderbedrag niet binnen 5 dagen na de orderdatum ontvangen is wordt de order geannuleerd. Graag ontvangen wij per e-mail ([email protected]) een bevestiging van de betaling van de order.

De bankgegevens van Appie Hein zijn :

Begunstigde:
Bouwkamp BV Webshops / Appiehein.com
Rekeningnummer: NL18ABNA0838413722


Het is belangrijk om het ordernummer en uw naam te vermelden bij de overschrijving. Voorbeeld :
526 315 - Ana Gonzalez Hernandez

 

10. Klachten, onderzoeksplicht en nakoming


10.1 Indien Appiehein.com onjuiste of het onjuiste aantal Producten levert dient de koper Appiehein.com hiervan binnen 24 uur na levering op de hoogte stellen. Appie Hein overlegt vervolgens met de klant of de juiste producten alsnog nagezonden zullen worden, of de fout geleverde producten opgehaald worden of dat korting gegeven wordt. In de meeste gevallen zal er een voucher voor de klant aangemaakt worden. Deze voucher kan de klant bij een volgende bestelling gebruiken.

10.2 Wanneer de koper een kapot product heeft ontvangen dient de koper Appiehein.com hiervan binnen 24 uur na levering op de hoogte stellen per e-mail ([email protected]) en dient de koper dit aan te tonen door middel van een foto. Na ontvangst en goedkeuring van de foto door Appie Hein zal Appie Hein, naar keuze van de koper, het aankoopbedrag van het betreffende Product aan de koper retourneren, of het betreffende Product zo spoedig mogelijk kosteloos naleveren. Appie Hein is te allen tijde gerechtigd om de door koper geclaimde breuk ter plaatse te controleren.

10.3 Indien de koper niet binnen 24 uur na levering van de bestelling melding maakt van onjuistheden in de levering zoals hiervoor in de leden 1 en 2 van dit artikel omschreven, zal de levering als volledig en juist worden beschouwd en vervallen de rechten van de koper zoals vermeld in voornoemde artikelen.

10.4 Appie Hein is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.

10.5 Alle leveranties worden verzorgd door Appie Hein ingeschakelde externe transporteurs of koeriersdiensten. Deze transporteurs of koeriersdiensten bezorgen uitsluitend de orders. Het retour nemen van emballage is derhalve niet mogelijk.

 

11. Aansprakelijkheid en schadevergoeding

11.1 Appiehein.com kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

11.2 Overmachtsituaties die in ieder geval niet voor risico van Appiehein.com komen zijn onder andere ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet tijdige of gebrekkige nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers of transporteurs en storingen in de productie.

11.3 Appiehein.com kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van derden en koper vrijwaart Appiehein.com tegen eventuele schadeclaims van derden. Appiehein.com kan eveneens niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die is veroorzaakt door de door Appiehein.com ingeschakelde externe transporteurs of koeriersdiensten, tenzij deze schade aan opzet of grove schuld van de externe transporteur of koeriersdientsten is toe te rekenen.

11.4 Appiehein.com is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.

 

12. Persoonsgegevens

12.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door de website appiehein.com nageleefd. Kopers hebben altijd de mogelijkheid hun eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de koper door in te loggen op de Website en de te klikken op het "Aanmelden" gedeelte van de Website.

12.2 Appiehein.com zal de door de koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper en nog zolang bewaard worden als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de koper in het geding komt.

 

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Appiehein.com en de koper is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands recht of, indien Appiehein.com daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Appie Hein of de koper. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts.